Prerušenie tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva nie je metódou plánovaného rodičovstva, ide sa o zákrok, ktorý so sebou nesie možné riziká, a väčšinou zanechá v duši ženy stopu na celý život.

Preto je dôležité zodpovedné sexuálne správanie, bez následku neželaného tehotenstva, aby sa takýmto zákrokom dalo predchádzať.

Ak však niekto iný tehotnú ženu zvedie k tomu, aby tehotenstvo umelo prerušila alebo iného o to požiadala alebo mu to inak ako podľa zákona dovolila, dopustí sa trestného činu nedovoleného prerušenia tehotenstva podľa ustanovenia § 152 zákona 300/2015 Z.z. Trestný zákon. Trestného činu sa rovnako dopustí podľa ustanovení § 151 Trestného zákona aj ten, kto so súhlasom tehotnej ženy umelo preruší jej tehotenstvo ináč ako spôsobom prípustným podľa zákonných predpisov o umelom prerušení tehotenstva a samozrejme s prísnejšou trestnou sadzbou aj ten, kto umelo preruší tehotenstvo bez súhlasu tehotnej ženy.

V zákone o umelom prerušení tehotenstva a jeho vykonávacej vyhláške sa rozlišujú dve kategórie umelého prerušenia tehotenstva, a to interrupcia zo zdravotných dôvodov a interrupcia bez zdravotných dôvodov na žiadosť ženy.

Interrupciu zo zdravotných dôvodov možno vykonať so súhlasom tehotnej ženy alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie alebo zdravý vývoj plodu alebo ak ide o geneticky chybný vývoj plodu, a to najneskôr v čase do 12 týždňov trvania tehotenstva alebo najneskoršie do 24 týždňov od trvania tehotenstva pri prerušení tehotenstva z genetických dôvodov alebo bez ohľadu na trvanie tehotenstva, ak je ohrozený život ženy alebo sa zistilo, že plod nie je schopný života alebo že je ťažko poškodený.

Interrupciu bez zdravotných dôvodov na písomnú žiadosť ženy možno vykonať, ak tehotenstvo nepresahuje v dobe jej uskutočnenia 12 týždňov. Nemožno ju uskutočniť, ak zdravotný stav ženy podstatne zvyšuje zdravotné riziko interrupcie alebo žena v minulosti podstúpila interrupciu od ktorej neuplynulo šesť mesiacov. V tomto ostatne menovanom prípade môže byť interrupcia napriek tomu uskutočnená, ak žena už dvakrát rodila alebo dovŕšila 35 rokov veku alebo je tu dôvodné podozrenie na otehotnenie v dôsledku trestného činu spáchaného na nej. Slovenský právny poriadok vylučuje tzv. interrupčnú turistiku, keď sa zakotvuje zákaz vykonať interrupciu bez zdravotnej indikácie na žene, ktorá sa zdržiava na území Slovenskej republiky len prechodne.

Žena môže až do výkonu umelého prerušenia tehotenstva vziať svoju žiadosť späť.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Všeobecnými podmienkami používaniaPravidlami ochrany osobných údajov. OK